วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550

มุมมองสุนทรียศาสตร์ของฉันเขียนโดย...ดอกปีบ

ดอกปีบ

ชื่อ : สุขุมาล พุทธวงศ์
ชื่อเล่น : ต้น
วันเกิด : 6 พฤษภาคม 2523
อายุ : 27 ปี
ภูมิลำเนา : ราชบุรี
ที่อยู่ : 146 ม.4 ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ. ราชบุรี
ที่ทำงาน : โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

การศึกษา :ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ระดับต้น จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
: กำลังศึกษาต่อที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
สีที่ชอบ : ฟ้า , ชมพู , ม่วง
คติประจำใจ : อดีตคือเครื่องเตือนใจ ปัจจุบันคือสิ่งที่เป็น อนาคตคือสิ่งที่หวัง


ดอกปีบ เป็นไม้ยืนต้นที่ให้ความร่มรื่นแก่ชีวิต ซึ่งหมายถึงคณะพยาบาล

ดอกปีบ เป็นยาอายุวัฒนาเปรียบเหมือนพยาบาลผู้ให้การดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ปวงชน

ดอกปีบ เป็นไม้ขึ้นเร็ว ทนต่อทุกสภาพภูมิประเทศ สามารถสร้างเสริมธรรมชาติที่ชุบและดำรงชีวิตแก่มวลมนุษย์ชาติตลอดกาล เช่นเดียวกับพยาบาลที่จะเป็นผู้บริการสุขภาพที่จำเป็นต่อสังคมตลอดไป

อ้างอิงจาก http://www.nur.psu.ac.th


ดอกปีบสัญลักษณ์พยาบาลไทย : สภาการพยาบาลได้กำหนดให้ใช้ " ดอกปีบ " เป็นสัญลักษณ์ของพยาบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ . 2534 เป็นต้นมา เนื่องจาก " ดอกปีบ " เป็นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอม ต้นปีบเป็นไม้ยืนต้น ขึ้นได้ในที่ดินแห้งแล้ง ราก ลำต้น และดอกใช้เป็นสมุนไพรได้ เปรียบกับพยาบาลในชุดสีขาวผู้พร้อมที่จะประกอบคุณงามความดี ประดุจกลิ่นหอมของดอกปีบ และพร้อมที่สร้างประโยชน์เช่นเดียวกับการเป็นสมุนไพรของ " ดอกปีบ " นั่นเอง
อ้างอิงจาก
http://www.tnc.or.th


สุนทรียศาสตร์ หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยเรื่องความงามจากสิ่งรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีตามธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นหรือสร้างทฤษฎีขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดความงามให้รับรู้ในรูปแบบต่างๆเช่นการวาดภาพศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีความงามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของตัวบุคคลนั้นว่างามหรือไม่โดยอาศัยประสบการณ์ที่มีมาและการถ่ายทอดปลูกฝังตั้งแต่เด็กเช่น เราคนไทยปลูกฝังกิริยามารยาทแบบไทยๆ
อ้างอิงจากhttp://www.thaidances.com


มีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร : ในแง่ของสุนทรียศาสตร์นั้นให้มองตัวของเราว่ามี 2 ด้านคือเหตุผลกับความรู้สึก ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้มีความสำคัญเท่าๆกันแต่ขึ้นอยู่กับบุคคล กาละและเทศะ ถ้ามนุษย์เรานั้นใช้ทั้ง 2 อย่างอย่างถูกต้องก็จะทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ในความสุขและบุคคลรอบข้างก็เป็นสุข


สุนทรียศาสตร์มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างไร : เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าวิชาชีพพยาบาลนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์(เหตุผล)คือการศึกษาหาความรู้จากตำรา จากอาจารย์เพื่อนำไปใช้ในการให้การพยาบาลและศิลป์(ความรู้สึก)คือความเอื้ออาทร ความอ่อนโยน ความนุ่มนวลที่ปฏิบัติแก่ผู้มารับบริการ

ซี่งเมื่อพยาบาลได้มีการศึกษาวิชาสุนทรียศาสตร์ยิ่งทำให้พยาบาลสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะทำให้พยาบาลมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น